Bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je woonplaats.

Voorwaarden

Iedereen kan dergelijk uittreksel over zichzelf bekomen.

De wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig belang te moeten aantonen.

Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden wordt verondersteld dat dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan. (Dus nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk wetboek of decreten, en die de aanwijzing vereist van de woonplaats van de persoon tegen wie ze gericht is).

Gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen ook uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister opvragen.

Procedure

Je vraagt een attest voor jezelf (of als wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde):

Doe de aanvraag:

  • Schriftelijk
  • Mondeling
  • Via het e-loket

Na controle van de identiteit krijg je het attest.

Afleveren van uittreksels of getuigschriften aan derden
De aanvraag doe je afzonderlijk en schriftelijk (via brief, mail).

Een verzoek waarin informatie over verscheidene personen gevraagd wordt, is niet ontvankelijk behalve als het om dezelfde procedure gaat. In de aanvraag moet je het doel vermelden waarvoor het attest wordt aangevraagd (voorbeeld: dagvaarding voor het gerecht, art. 1034bis en 1034 ter van het G.W.).

Het uittreksel of getuigschrift wordt opgestuurd naar de aanvrager.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart.

Bedrag

Gratis.

Contact Informatie