RUP rijkswachtkazerne Meeuwen

In opdracht van het gemeentebestuur is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak voor de site van de voormalige rijkswachtkazerne en het gebied op de hoek van de Dorpsstraat en de Weg op Bree in het centrum van Meeuwen. Voor het gebied gelden nu de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA). Het BPA dateert van 2004 en is verouderd en te gedetailleerd op een aantal punten. Dit verhindert de verdere kwalitatieve ontwikkeling van deze centrumlocatie waarbij o.a. verdichting, verweving van functies, nieuwe woonvormen, sociale mix en duurzaamheid centraal staan.

Het RUP “Rijkswachtkazerne” wordt opgemaakt volgens de nieuwe procedure voor RUP’s, die in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de screening van de milieueffecten (MER-screening) geïntegreerd worden. De nieuwe procedure voorziet ook dat een startnota en procesnota worden opgemaakt in het begin van het planningsproces.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van het RUP goedgekeurd op 14 mei 2018. De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en de resultaten van effectenstudies op de omgeving (MER-screening). De procesnota omschrijft het planningsproces.

Over de startnota en de procesnota van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een publieke raadpleging en een participatiemoment georganiseerd om de mening van de bevolking te kennen. Ook zal advies worden ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), de provincie, het Departement Omgeving en verschillende adviesinstanties.

De inspraakreacties en adviezen worden verwerkt in een scopingsnota. Daarna zal een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt. Over dit voorontwerp zal opnieuw advies worden gevraagd. Vervolgens kan een ontwerp-RUP voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad. Over dit ontwerp-RUP zal een openbaar onderzoek gehouden worden. Tijdens deze periode kan wie dat wenst  bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP. De GECORO bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft hierop een advies aan de gemeenteraad. Tot slot kan een eindontwerp worden opgemaakt, dat dan definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor verdere informatie of vragen betreffende het RUP “Rijkswachtkazerne” kan u terecht bij de dienst Ruimtelijk Ordening en Leefmilieu (011 79 01 70 of ro@meeuwen-gruitrode.be).

Raadpleging startnota en procesnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Meeuwen-Gruitrode organiseert een publieke raadpleging van 30/05/2018 t.e.m. 29/07/2018 over het RUP rijkswachtkazerne Meeuwen dat in opmaak is. De start- en procesnota kan u tijdens die periode hier raadplegen:

De documenten zijn ook te raadplegen op de dienst Ruimtelijk Ordening en Leefmilieu, Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen-Gruitrode (na afspraak op 011/790170 of ro@meeuwen-gruitrode.be)

Tijdens de periode van de raadpleging kan iedereen reacties indienen. Dit kan tot en met 29/07/2018 ofwel schriftelijk via aangetekend schrijven aan de gemeente Meeuwen-Gruitrode, dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu,  Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen-Gruitrode of tegen ontvangstbewijs aan de onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren, ofwel digitaal via het emailadres ro@meeuwen-gruitrode.be.

Contact Informatie