Registratie echtscheiding

Volgens het Belgisch recht (Burgerlijk Wetboek) zijn er twee soorten echtscheidingen:

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
  • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Voorwaarden

  • Bij een echtscheiding onderlinge toestemming moet er een volledig akkoord bereikt zijn tussen beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als de alimentatie en de regeling voor de opvoeding van de kinderen.
  • Bij een echtscheiding onherstelbare ontwrichting oordeelt de rechter of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. Een schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Procedure

De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.

Beroep aantekenen kan binnen de maand en door alle partijen.

Het vonnis of arrest wordt van kracht van zodra het vonnis ‘kracht van gewijsde’ heeft gekregen:

  • Bij echtscheiding onderlinge toestemming is dit 1 maand na de uitspraak
  • Bij echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is dit 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij

De rechtbank stuurt de documenten naar de gemeente waar je huwde. De rechtbank doet dit binnen de maand na het in “kracht van gewijsde gaan” van het vonnis.

De Burgerlijke Stand schrijft het vonnis of arrest van de echtscheiding zo spoedig mogelijk over in de registers van de burgerlijke stand en verwittigt de partijen.

Vanaf die datum heeft de echtscheiding rechtskracht tegenover derden.

Meebrengen

Voor het ophalen van een echtscheidingsakte op de dienst Burgerlijke Stand breng je je identiteitskaart mee.

Uitzonderingen

Wanneer het gaat over een ontbinding in België van een huwelijk in het buitenland voltrokken, wordt het vonnis/arrest naar de Burgerlijke Stand van Brussel verstuurd. Zij schrijven binnen de maand het vonnis of arrest over in hun registers van de burgerlijke stand.

Wanneer het gaat over een ontbinding in het buitenland van een huwelijk al of niet in België voltrokken, ga je naar de Burgerlijke Stand en neem je de echtscheidingsakte mee. In bepaalde gevallen moet je nog bijkomende documenten voorleggen.

Contact Informatie