Pesticidenreductie

Wettelijk kader

De Vlaamse overheid keurde in 2001 het pesticidenreductiedecreet goed met als doel het gebruik van pesticiden voor het beheer van de openbare ruimte drastisch te verminderen. Dit heeft als gevolg dat gemeenten, OCMW’s en andere openbare besturen tegen 1 januari 2015 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken.

Het nieuwe Vlaams decreet ‘Duurzaam gebruik pesticiden’ van 8/2/2013 geeft de mogelijkheid om van het verbod op het gebruik in specifieke omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, af te wijken.

Concreet moet  op 1 januari 2018 een pesticidenvrij onderhoud van kracht zijn.

In dit kader diende de gemeente in april 2014 bij de Vlaamse MilieuMaatschappij een omvormingsprogramma in.

zonderisgezonder

Pesticidenreductie in Meeuwen-Gruitrode

Het gebruik van ‘verboden’ pesticiden werd in onze gemeente reeds stopgezet op 1/1/2005 en er werd overgeschakeld naar minder schadelijke producten.

Op de locaties waar voorlopig nog chemisch bestreden wordt, worden uitsluitend nog gedoogde chemische bestrijdingsmiddelen toegepast in de vorm van plekswijze behandelingen.

Het gemeentelijk te onderhouden areaal werd ingedeeld in type 1 (pesticidenvrij onderhoud) en type 2 (chemisch onderhoud)  en aan de hand van de pesticidentoets, een leidraad met aanbevelingen over het omvormen van verhardingen en groenzones met het oog op een pesticidenvrij beheer, werden stelselmatig reeds een aantal locaties omgevormd.

Bovendien werd in de loop van de voorbije jaren geïnvesteerd in oa. een rotor-eg, een veegwagen met borstel, een onkruidborstel, een zitmaaier, … om toepassing van alternatieve, milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes door de technische dienst mogelijk te maken.

Personeel wordt optimaal ingezet en nieuwe ontwerpplannen worden steeds getoetst aan de pesticidentoets, toch wordt momenteel nog ongeveer 26% van de te onderhouden oppervlakte chemisch onderhouden. 

Het nieuwe decreet geeft de gemeenten uitstel om een nulgebruik te realiseren. Gedurende de komende jaren zullen daarom in Meeuwen-Gruitrode - volgens het ingediende omvormingsprogramma - verschillende terreinen (type 2) heraangelegd en omgevormd worden.

Voor meer info over het pesticidenreductieprogramma:
www.zonderisgezonder.be

Ook jij kan je steentje bijdragen

Tuin en moestuin onderhouden, terras en oprit schoon houden… . Het kan zonder pesticiden: voor de tuin kies je de juiste plant op de juiste plaats, maak je oprit of pad zo klein mogelijk want waar veel gereden of gestapt wordt, groeien geen planten.

Tips zijn te vinden in de bestrijdingsgids

Restanten van  pesticiden en lege verpakkingen en restjes van producten kunnen (gratis) naar het recyclagepark gebracht worden bij het Klein Gevaarlijk Afval. 

Contact Informatie