Grootschalige natuurherstelwerken gestart in de Itterbeekvallei

30
aug
2017

Half augustus startte een aannemer in opdracht van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw met de werkzaamheden voor natuurherstel in het erkend natuurreservaat de Itterbeekvallei. Naar schatting zal er 45 dagen gewerkt worden, verspreid over 6 werfzones. Met de werken wordt Europees belangrijke en beschermde natuur hersteld.

Wat vooraf ging

In het voorjaar van 2015 vroeg Limburgs Landschap een zogenaamd Investeringssubsidie Natuur (ISN) aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos voor een werfzone. De Vlaamse overheid wil met deze subsidie een stimulans geven aan het NATURA 2000-netwerk. Ook de Itterbeek- en Eetsevelderbeekvallei horen daarbij. In de loop van 2016 werden voor 5 extra werfzones in het natuurgebied Vlaamse en Europese subsidies aangevraagd en verkregen. Dankzij dit project kunnen we voor de 6 werfzones subsidie ontvangen om tachtig procent van de geplande werken te financiëren.

Grote werken

Half augustus zijn de werken gestart. Verspreid over de 6 werfzones zullen er Europees belangrijke laagveenvegetaties hersteld worden, zullen natuurrijke vijvers hersteld en heringericht worden en zal ook een hogergelegen flora- en faunarijke akker hersteld worden. Om dit te kunnen realiseren zullen op het eerste zicht met zware machines vrij drastische werken uitgevoerd worden, zoals het aanschuinen van onnatuurlijke vijveroevers, het (gedeeltelijk)
dempen van recreatievijvers, het afgraven van  dijken, het verwijderen van boomopslag en aanplantingen, het uitfrezen van boomstronken, het ondiep afschrapen van voedselrijke bodems (= plaggen), het diepfrezen van boomwortels, de afbraak van een vervallen chalet en het hakhoutbeheer van bomen in randzones tussen open (grasland, laagveen) en gesloten vegetaties.

Wat is laagveen?

Laagveen is een van de belangrijkste soorten Europees beschermd drasland. Andere soorten zijn het moeras, broekbos en hoogveen. Laagveen wordt meestal gevoed door mineraalrijk grondwater. Laagveen verschilt daarin van hoogveen, dat door regen gevoed zuur, mineraalarm water bevat. Terwijl hoogvenen meestal vol staan met veenmossen en enkele zegges en struikjes, groeien in laagvenen vooral kleine zeggen, grassen en andere mossen. Laagveen heeft vaak een grote diversiteit aan plantensoorten, zoals waterdrieblad, holpijp en wateraardbei.

Prachtig resultaat verzekerd!

Limburgs Landschap vzw is niet zomaar aan deze natuurherstelwerken gestart. De werken zijn gebaseerd op oude kaarten en waarnemingen van hoe het gebied er vroeger heeft uitgezien. Ook werd gekeken of het grondwaterpeil voldoende hoog is, anders hadden de herstelwerken totaal geen zin. De bedoeling is alles rond te krijgen tegen 30/11/2017. Ongunstige weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de uiteindelijke uitvoeringstermijn. In de loop van een tot twee groeiseizoenen zal van de werken geen enkel spoor meer zichtbaar zijn. Voor de bezoekers die willen genieten van het eindresultaat, nl. Europese topnatuur, zal Limburgs Landschap vzw een platform plaatsen dat uiktijkt over het hersteld laagveen. De uitvoering van dit project is financieel haalbaar door een combinatie van steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Het project wordt mede ondersteund door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Doe een gift!

Om deze prachtige natuur in Meeuwen-Gruitrode en Bree te kunnen herstellen, moet Limburgs Landschap vzw ondanks de subsidies zelf 21 % van de totale kostprijs bij betalen. Jij kan ons daarbij helpen door een gift te geven op  IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC – KREDBEBB met vermelding ‘gift laagveen'. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.