Euthanasie

Wat is euthanasie?

Wanneer iemand, bewust en helder van geest, geplaatst in een medisch uitzichtloze situatie, toelating vraagt aan een arts dat er een einde aan zijn leven wordt gemaakt, voor het geval hij zijn wil niet meer kan uiten wanneer men vaststelt:

  • Dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • Hij niet meer bij bewustzijn is
  • En deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is

Wie kan een wilsverklaring laten registreren?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Hoe kan ik een wilsverklaring laten registreren?

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden. Eén getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen, en in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.
De ambtenaar van de bevolking kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het Koninklijk Besluit van 2 april 2003.

Waar kan je een aanvraagformulier bekomen?

De dienst Bevolking heeft blanco aangifteformulieren.

Hoe lang is mijn wilsverklaring geldig?

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is er een herbevestiging nodig.

Waar wordt mijn wilsverklaring bewaard?

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. De ambtenaar van de dienst bevolking zal je verklaring registreren via de beveiligde webtoepassing "Euthanasie", bereikbaar via het portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het rijksregister. Zodra je wilsverklaring is geregistreerd ontvang je een ontvangstbewijs.

Meer info?

Zie de website: www.leif.be of haal de brochure af op de dienst Bevolking.

Contact Informatie